Hizmetler

Firmamız kentsel dönüşüm alanında kazandığı tecrübelerle, büyük alan ve çok sayıda mülk sahibi olan kentsel dönüşüm bölgelerinde genel olarak yapılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandığını gözlemlemiştir. Başarıya ulaşan kentsel dönüşüm çalışmalarında ise birbirlerine benzer süreçlerin takip edildiği görülmüştür.

 

 

Ancak tek bina yada az mülk sahibinin bulunduğu kentsel dönüşüm projelerinde ise süreç çok hızlı sonuçlandırılmakta ancak bu sefer de mülk sahiplerinin sözleşme, kontrol ve uzlaşma konularında yeterli olmayan kişi veya kurumlardan destek alması sonucu mağduriyetler oluşmaktadır.

İlk bölüm olan “ön hazırlık sürecinin” amacı mülk sahipleri ve kentsel bölgenin muhtemel sorunlarını belirlemek ve bu sorunlarla “uzlaşma sürecinde” karşılaşıldığında hızlı çözümler bulmak üzere önceden hazırlık yapmayı amaçlamaktadır.

İkinci bölüm ise “uzlaşma süreci” olarak adlandırılan bölümdür, bu bölümde ilk başta toplam süreyi kısaltmak ve kolaylaştırmak için toplu olarak mülk sahipleriyle anlaşma amaçlanmıştır, hedef olarak mülk sahiplerinin büyük bölümüyle ilk başta anlaşma sağlanacak kalan mülk sahipleriyle de irtibat ofisleri aracılığı ile anlaşmaya çalışılacaktır.

Bu iki sürecin sorunsuz işlemesinin ardından sözleşme – teknik şartname hazırlanması – imzalanması ve inşaat – inşaat kontrol süreçleri de sorunsuz yürümekte ve mülk sahipleri en kısa sürede ve imzalanan sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak tamamlanan yeni evlerine taşınabilmektedir.

Firmamız tüm mülk sahiplerine zaman zaman yıpratıcı olan kentsel dönüşüm süreçlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması için destek olmaya hazırdır.

 

 

HİZMETLERİMİZ

 

MEVCUT DURUM ANALİZİ – HİSSE PAYI TESPİTİ

 

Mevcut durum analizlerinin amacı özellikle mülk sahiplerinin kendi aralarında oluşabilecek mülkiyet haklarıyla ilgili sorunları önceden engellemektir. Bu çalışmalar ile mülk sahiplerinin kendi aralarında yaşayabilecekleri tartışma meydana getirecek konular baştan belirlenmekte ve erken teşhis edilen sorunlar için çözüm önerileri sunulmaktadır.

Mevcut Durum Analizi konusunda yapılacak işler aşağıda listelenmiştir.

 • Kentsel dönüşüm planlanan bölgedeki tüm mülklere için gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda, piyasa şartlarına uygun paylaşım oranına göre hak sahiplerinin planlanan yeni projedeki haklarını belirlenmesi.
 • Gayrimenkuldeki hisse sahiplerinin toplam gayrimenkul üzerindeki hisse pay oranlarının belirlenmesi.
 • Mülk sahipleri tarafından talep edilmesi halinde mevcut bina hisse paylarının yeniden düzenlenmesi davalarındaki kararlara uygun olacak açıklamalı hisse paylarının yeniden düzenlenmesi raporunun hazırlanması.
 • Gayrimenkuldeki hisse sahiplerinin hisse pay oranlarına göre sahip oldukları arsa alanının belirlenmesi.
 • Gayrimenkulün ve içinde bulunan bağımsız bölümlerin güncel piyasa değerinin hesaplanması. Gerekli görülmesi halinde söz konusu değerlemelerin ücreti karşılığında SPK lisanslı olarak ve UDS’ye uygun şekilde yapılması veya yaptırılması.
 • Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin güncel imar izinleri dikkate alınarak, gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni bir binanın net kullanım alanının ve hisse başına yapılacak net kullanım alanının hesaplanması.

 

ANLAŞMA VE PAZARLIK DESTEK

 

Ön hazırlık sürecinde belirlenen şartların ve verilerin ışığında mülk sahiplerine kentsel dönüşüm projesinin en iyi şekilde anlatılmasının sağlanması, bu konuda genel toplantılar yapılması, irtibat ofisinde yada mülk sahiplerinin konutlarında teker teker konuşmaktansa, tüm mülk sahiplerinin uygun bir yerde toplanarak tüm sunum ve açıklamaların mülk sahiplerinin tamamına aynı anda yapılması daha başarılı sonuçlar vermektedir.

Mülk sahipleri arasında öngörülen proje üzerinde tam mutabakat sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve üzerinde tam mutabakat sağlanan şartlara uygun kat karşılığı sözleşme ve teknik şartnamelerin hazırlanması yada müteahhit ile anlaşma aşamasındaki projelerde müteahhitten gelen sözleşme ve teknik şartnameleri kontrol edilmesi ve düzenlenmesi.

Uzlaşma Yönetimi konusunda yapılacak işler aşağıda listelenmiştir.

 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projedeki bağımsız bölümlerin piyasa değerinin ve inşaat süresine göre hesaplanan değerlerin net bugünkü değerlerinin hesaplanması.
 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projenin inşaat süresinin belirlenmesi ve bu süre içinde bağımsız bölüm sahiplerine gerekli görülürse yapılacak ek yardımların (gayrimenkulün bulunduğu bölgeye göre) hesaplanması.
 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projede hisse başına alınabilecek en yüksek ve en düşük bağımsız bölüm kullanım alanlarının (bölgedeki kat karşılığı paylaşım oranlarına göre) hesaplanması.
 • Gayrimenkul üzerinde yapılacak yeni projede bağımsız bölüm sahiplerinin alacağı yeni daire ile mevcut dairesi arasındaki kullanım alanı değişimin hesaplanması.
 • Yapılan hesaplamaların sonucuna göre daha sonra bölgedeki mülk sahiplerine yapılacak sunumlarda kullanılacak kat karşılığı inşaat şartlarını içeren taslak sözleşme ve şartnamelerin hazırlanması mülk sahipleri ile yapılacak toplantılarda kullanılacak tüm yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması.
 • Sözleşme ve teknik şartname maddeleri sunumlarda mülk sahiplerine açık bir şekilde anlatılacak ve mülk sahiplerinin kendilerinin ve mülkiyet haklarının koruma yöntemlerinin açıklanması.
 • Kentsel dönüşüm süreçlerinde karşılaşılma ihtimali olan sorunların belirlenmesi ve risk analizinin yapılması.
 • Yapılan risk analizlerinin ardında mülk sahiplerine projenin anlatılma yönteminin belirlenmesi, mülk sahiplerinin muhtemel sorun ve sorunlarının baştan tespit edilmesi ve bu tip soru ve sorunlarının çözüm önerilerinin listelenmesi.
 • Bölgeye özel imar durumu, sözleşme ve teknik şartnamelere göre Avan Projelerin kontrol edilmesi ve taraflar arasındaki şartlara uygunluğunun onaylanması.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve ortaklarına ait olan bu sözleşmeye konu arsa için gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda, piyasa şartlarına uygun bir fiyattan arsa (bina) üzerinden görüşmelerin sağlıklı yürütülebilmesi için MÜLK SAHİPLERİ ve ortaklarına destek olunması.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve ortakları tarafından üzerinde uzlaşma sağlanan satış ve(ya) kat karşılığı inşaat şartlarını içeren şartnamelerin hazırlanması ve ilgili yatırımcılara ulaştırılması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde MÜLK SAHİPLERİNE destek sağlanması.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve yüklenici arasında imzalanacak sözleşme ve teknik şartnamenin kontrol edilmesi, gerekli görülen konular hakkında MÜLK SAHİPLERİNİN bilgilendirilmesi, sözleşme, teknik şartnameler ve eklerinin daha önce belirlenen şartlara uygunluğunun belirlenmesi ve imza aşamalarına kadar MÜLK SAHİPLERİNE destek olunması.
 • İmzalanacak teknik şartnamenin detaylı analizinin yapılarak proje inşaat süreci boyunca devam edecek danışmanlık hizmeti ile ilgili iş planının hazırlanması ve iş planının MÜLK SAHİPLERİNE bildirilmesi.

 

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 

Özellikle 2012 yılından beri ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm faaliyetlerinde tespit edilen en büyük hata hukuk, mühendislik ve mali müşavirlik alanlarını kapsayan disiplinler arası bir alan olan kentsel dönüşüm konusunda mülk sahiplerinin sadece bir alanda danışmanlık hizmeti alması veya kendi yeteneklerine güvenerek danışmanlık hizmeti almamasıdır.

İkinci hata ise danışmanlık hizmetinin kentsel dönüşüm hakkında tecrübesi olmayan firmalar ya da kişilerden alınmasıdır, bu tip durumlarda mülk sahipleri anlamsız bir harcama yapmış olarak kabul edilebilir.

Örnek olarak piyasada mülk sahipleri ve konu hakkında tecrübesiz avukatlar tarafından defalarca kontrol edilip imzalanan sözleşmelerde dahil olmak üzere büyük çoğunluk sözleşmelerde inşaat süresi belirlenmiş ama inşaata başlama süresine yer verilmemiştir. Başka bir örnek olarak yine aynı şekilde kontrol edilen sözleşmelerde inşaat süreçleri belirlenmiş ancak inşaatın durması ya da plandan yavaş ilerlemesi halinde yapılacaklar detaylı olarak anlatılmamıştır, bunların yanında teminat mektupları, işin kısmi ifası, ortaklığın giderilmesi, şerefiye hesaplamaları, paylaşım gibi onlarca konuda sözleşmelerde pek çok hatalar tespit edilmiştir. İnşaat aşamalarının kontrolleri de daha önce benzer çalışmalarda bulunmamış kişiler tarafından yapılmaktadır.

Firmamız kentsel dönüşüm süreçlerinin en önemli kısımlarından olan sözleşme hazırlanması ve sözleşme yönetimi bölümünde tecrübelerinden ve geçmiş dönemde yapılan sözleşmelerden kaynaklanan bilgi ve birikimini mülk sahiplerine sunmaktadır.

Sözleşme Yönetimi konusunda yapılacak işler aşağıda listelenmiştir.

 • Anlaşmaya varılan sözleşme ve teknik şartnamelere göre, inşaat süresince YÜKLENİCİ tarafından kullanılacağı taahhüt edilen ve MÜLK SAHİPLERİNİN talep edeceği tüm malzemelerden birer örnek alınması ve numune kartlarının oluşturulması. Yine gerekli görülen tüm malzemeler için teknik uygunluklarını kanıtlayan tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesi, söz konusu numune ve belgelerin şantiye sahasında gerekli durumlarda MÜLK SAHİPLERİ ve ortaklarına sunulmak üzere muhafaza edilmesinin sağlanması.
 • Sözleşme ve teknik şartnamelerin imzalandığı tarih itibariyle YÜKLENİCİDEN güncel imar durum belgelerinin teslim alınması ve incelenmesi, mevcut imar durumunda herhangi bir imar plan tadilatı yada değişiklik olması halinde, en güncel imar durumunu içeren belgelerin YÜKLENİCİDEN teslim alınması ve incelenmesi.
 • 6306 sayılı yasa kapsamında YÜKLENİCİ tarafından yapılacak işlemleri takip edilmesi ve MÜLK SAHİPLERİNİN konu hakkında bilgilendirilmesi.
 • İmar durumu, sözleşme ve teknik şartnamelere göre 1/200 ölçekli Avan Projelerin kontrol edilmesi ve taraflar arasındaki şartlara uygunluğunun onaylanması.
 • Söz konusu inşaat işi için Yapı Ruhsatı Başvurusu aşamasında gerekli izin ve belgelerin YÜKLENİCİ tarafında temin edilip edilmediğinin kontrol edilmesi.
 • Yapı ruhsatı ve tüm gerekli izinlerin alınmasını takiben YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak iş planı, proje yönetim politikasını anlatan proje yönetim planı ve tüm projelerin incelenmesi ve inşaatın devam ettiği sürece her ay yine YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ilerleme raporların takip edilmesi, değerlendirilmesi ve süreç hakkında MÜLK SAHİPLERİNİN bilgilendirilmesi.
 • Sözleşmeye konu arsa üzerinde YÜKLENİCİ tarafından hayata geçirilecek projenin vaziyet planı, mahal listesi, tip daire planları, yerleşim planları, kat planları vb. proje bilgilerinin YÜKLENİCİ’DEN temin edilmesi ve söz konusu planların taraflar arasındaki tüm anlaşmalara, kat karşılığı paylaşım esaslarına uygunluğunun denetlenmesi.
 • Söz konusu gayrimenkul üzerinde Kat irtifakının tesis edilmesi ve daha önce sözleşme ile belirlenen paylaşım şekline göre ilgili arsa paylarının ait olduğu bağımsız bölümlere özgülenmesinin ardından hazırlanacak değerleme raporunun doğruluğunun kontrol edilmesi, MÜLK SAHİPLERİ hissesine ait olacak bağımsız bölümlerin tespitinde MÜLK SAHİPLERİNE destek olunması.

Yapılacak güvenilir ve tüm şartları kapsayan örnek sözleşmenin başlıklarına ve örnek teknik şartnameye aşağıdaki gibidir.

 

ÖRNEK YENİDEN BİNA YAPIMI SURETİYLE ARSA PAYI – KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ BAŞLIKLARI

 1. TARAFLAR
  • ARSA SAHİPLERİ
  • YAPIMCI FİRMA
 2. TANIMLAR
  • ARSA
  • TEMSİLCİLER
  • KONTROL TEŞKİLATI
  • PROJE
  • SÖZLEŞME
  • PROJE ALANI
  • ANAHTAR TESLİMİ
  • TEKNİK ŞARTNAME:
  • BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI:
  • BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANI:
  • KONSEPT:
  • ŞANTİYE
  • ARA KADEME PROGRAMI
  • HAKEDİŞ TABLOSU
  • TOPLU YAPI
  • MEVCUT ARSA VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
  • YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER:
  • YER TESLİMİ
  • PAYLAŞIM ORANI
  • PAYLAŞIM ŞEMASI
  • VAZİYET PLANI:
  • DİĞER TANIMLAR VE KISALTMALAR:

KMK: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

MK: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu.

BK: 818 sayılı Borçlar Kanunu.

YBK: 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu

İ.B.B: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İMAR PLANI: İstanbul  ili, ……. İlçesi,…… Mahallesi, …….Paftalarda, ……….. ada , … parsel’de  cari bulunan TAKS …. / KAKS ……. Mevcut imar planı ile bu planda yapılabilecek tadilatlar sonrasında ortaya çıkacak durum

YAPI İZİN BELGESİ: İnşaata başlanabilmesi için ilgili Belediye’den alınacak inşaat Ruhsatı.

YAPI KULLANIM İZNİ: İlgili Belediye tarafından verilecek Yapı Kullanım (İskan) İzni

USD: Amerikan Doları (Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi)

BÖLGE: Mevcut Arsaların, varsa bunların üzerindeki bağımsız bölümlerin halihazırdaki konumları, etki alanları ve diğer özellikleri doğrultusunda bağımsız değerleme yöntemleriyle belirlenecek ve ARSA SAHIPLERİNİN buna bağlı olarak yeni projede hak sahibi olacakları yeni bağımsız bölümlerin tespitinde kullanılacak konumlandırma ölçütü (Zone)

SPK: Sermaye Piyasa Kurulu

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
 2. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ:
 3. SÖZLEŞME’NİN GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLILIĞI:
  • SÖZLEŞMENİ ARSA SAHİPLERİ ARASI MÜLKİYET HAKLARINDAN DOLAYI GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLILIĞI
  • SÖZLEŞMENİN TAM MUTABAKAT AÇISINDAN GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI OLMASI:
  • RİSKLİ YAPI VE RİSKLİ ALAN TESPİT BAŞVURULARI’NIN ZAMANLAMASI
  • SÖZLEŞMENİN İMAR DURUMU AÇISINDAN GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI OLMASI:
 4. İNŞAATIN GENEL ÖZELLİKLERİ:
 5. PROJE’NİN BEDELİ:
 6. PROJE’NİN SÜRESİ:
 7. İNŞAAT ÖNCESİ SÜRELER VE SÜRELERE UYULMAMASININ BOZUCU KOŞUL NİTELİĞİ
 8. İNŞAAT SÜRESİ, ARA KADEME PROGRAMI VE SÜRELERE UYLMAMASININ BOZUCU KOŞUL NİTELİĞİ

10.A. Hafriyat Yapılması ve inşaat temellerinin atılması, yeni yapılar için yönetim planının hazırlanması, kat irtifakının kurulması ve TARAFLAR arasında ve ARSA SAHİLERİ’nin kendi aralarındaki paylaşım işlemlerinin tamamlanması işlemlerinin tamamı YAPI İZİN BELGESİ (İnşaat Ruhsatı) alınmasından itibaren ……… (……..) ay içinde tamamlanacaktır.

10.B. Zemin kat alt tabliye betonunun atılması işi 10.A. maddesindeki tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından …….. (………) ay içinde tamamlanacaktır.

10.C.

10.D.

10.E. Diğer tüm inşaat faaliyetlerinin tamamlanması, çevre düzenlemelerinin yapılması, TEMSİLCİLER, KONTROL TEŞKİLATI, ARSA SAHİPLERİ ve YAPIMCI FİRMA TARFINDAN belirlenen eksiklerin tamamlanması, YAPI KULLANIM İZNİ (İskan) başvurularının yapılması ve bu sözleşmeye konu bağımsız bölümlerin tamamının ANAHTAR TESLİMİ usulüne göre bu sözleşme ve eki teknik şartnameye göre eksiksiz hazır hale getirilmesi ve  KESİN KABUL işleminin gerçekleşmesi 10.D. maddesindeki tüm işlerin tamamlanmasının ardından ………. (……….) ay içinde tamamlanacaktır.

10.F. PAYLAŞIM ESASLARI VE ŞEREFİYE HESAPLARI

 1. ARSA SATIN ALMA VE SATIN ALINAN ALANLARIN KULLANIMI
 2. YAPIMCI FİRMA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 3. PROJELERİ YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ
 4. PROJELERİ YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KONSEPT PROJE – MİMARİ PROJE ONAYI
 5. PROJELERİN İDARE NEZDİNDE ONAYLATILMASI, DEĞİŞİKLİK YAPILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 6. ARSA SAHİPLERİ’ NE YIKIM İÇİN TEBLİGAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 7. TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPILARIN YIKTIRILMASI VE CİNS TASHİHİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 8. YAPI İZİN BELGESİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ’NÜN BOZUCU KOŞUL NİTELİĞİ
 9. YAPIMCI FİRMA’NIN İŞYERİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 10. ARSA SAHİBİ TEMSİLCİLERİ VE KONTROL TEŞKİLATI İÇİN ÇALIŞMA YERİ TAHSİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 11. TAŞINMA MASRAFI MAHRUMİYET BEDELİ VE EK ÖDEMELERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 12. KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ ÖNCESİ YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA PAYLARININ VE PAYLARIN İRTİFAKA ÖZGÜLENMESİNİN TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

23.A. Projenin kalitesinin muhafaza edilmesi, projedeki sistemlerin yerleşmesi, çıkacak aksaklıkların süratle giderilmesi ve garanti işlerinin daha iyi yürütülmesini teminen Proje kapsamındaki her türlü işletme, yönetim ve güvenlik, bakım, onarım hizmetlerini 2 (iki) yıl süre ile YAPIMCI FİRMA işletecektir. Daha sonraki yıllarda site yönetimi KAT MALİKLERİNCE oluşturulacaktır.   ARSA SAHİPLERİ ilk yıl KESİN KABULLERİN tamamlanması sonrasında 4 (dört) ay süre ile ortak alanların ısınma, aydınlatma, su ve sair tüketime bağlı münferit ortak giderleri için herhangi bir aidat ödemeyeceklerdir. Bu muafiyet, sadece ARSA SAHİPLERİ’nin bizzat kullanacakları ve boş olan yeni bağımsız bölümler için ödenecek aidatları kapsayacak ve ARSA SAHİPLERİ tarafından kiraya verilen veya satılan yeni bağımsız bölümleri kapsamayacaktır.

23.B.

23.C.

23.D.Yeni bağımsız bölümler ve tüm ortak alanlarla ilgili tahsis uygulamaları, ARSA SAHIPLERİ aleyhine yapılmayacaktır. Gerek duyulan tüm tahsis uygulamalarında TEMSİLCİLER’in onayı alınacaktır. TEMSİLCİLER’in yazılı onay vermemesi halinde söz konusu tahsis işlemi gerçekleşmeyecektir.

 1. YAPIMCI FİRMA İLE ARSA SAHiPLERİ ARASINDAKİ PAYLAŞIM ESASI VE KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 2. MALZEME SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 3. İNŞAATLARI VADESİNDE TAMAMLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 4. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI) ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 5. SÜRE UZATIMI GEREKTİREN HALLER:
 6. İMALATLARIN TESLİMİ VE TESLİM USULÜ
 7. ÖN KABUL
 8. KESİN KABUL AŞAMASI
 9. TESLİM USULÜ
 10. TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİN DEVRİ
 11. PROJENİN SÜRESİNDE TAMAMLANAMAMASI
 12. YAPIMCI FİRMA HESABINA PROJENİN BAŞKASINA DEVİR EDİLMESİ
 13. YAPIMCI FİRMA HESABINA PROJENİN BAŞKASINA YAPTIRILMASI
 14. İMALATLARIN ARA KADEME PROGRAMI’NIN GERİSİNDE KALMASI
 15. FESHİ İHBAR ÖNCESİ İHTARLA UYGUN MEHİL VERİLMESİ
 16. DÖNME/ FESİH SONRASI TASFİYE KURALLARI
 17. AYIPLI İMALAT HALİNDE YAPIMCI FİRMA’NIN SORUMLULUĞU
  • İNŞAATIN DEVAMI SIRASINDA İŞİN AYIPLI OLACAĞININ GÖRÜLMESİ
  • ÖN KABUL AŞAMASINDA İŞİN AYIPLI OLDUĞUNUN GÖRÜLMESİ
  • KULLANMAKLA ORTAYA ÇIKAN GİZLİ AYIP HALİ
 18. YAPIMCI FİRMA’NIN PAYLAŞIM ORANI VE PAYLAŞIM ŞEMASI ŞARTALARINA UYMAMASI
 19. YAPIMCI FİRMANIN SİGORTA YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 20. TEMİNAT VERİLMESİ VE SERBEST BIRAKILMASI
 21. TEMİNAT MEKTUBU VEYA İNŞAAT TEMİNAT İPOTEĞİ MİKTARI VE TANZİM USULÜ
 22. İNŞAAT TEMİNATLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ
 23. TEMİNATLARIN YAPIMCI FİRMA’YA DEVRİR ZAMANLARI

 

ARA KADEME NO: ARA KADEME ADI – AÇIKLAMALAR İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI (%) YAPIMCI FİRMAYA İADE EDİLECEK TEMİNAT MİKTARI (TL) KALAN TEMİNAT MİKTARI (TL)
1.
2.

 

 1. YAPIMCI FİRMA’YA AİT OLACAK ARSA PAYLARININ DEVİR ZAMANLARI

 

ARA KADEME NO: ARA KADEME ADI – AÇIKLAMALAR İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI (%) YAPIMCI FİRMA’NIN HAK KAZANACAĞI ARSA PAYI YAPIMCI FİRMA’NIN HAK KAZANACAĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM
1.
2.

 

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
 2. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAŞMA HALİNDE SORUMLULUK
 3. İŞ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SİGORTAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 4. YAPIMCI FİRMA’YA AİT MASRAFLAR

Yukarıdaki ilgili madde hükmü uygulanır.

 1. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ
 2. HAKSIZ REKABET YASAĞI
 3. YAPIMCI FİRMA’NIN SATIN ALMA TAAHHÜDÜ
 4. SÖZLEŞME VARLIKLARININ PAYLAŞIM ORANI
 5. YAPIMCI FİRMA’YA HİSSE DEVRİ-ÜST SINIR İPOTEĞİNİN KURULMASI VE TERKİNİ

 

ARA KADEME NO: ARA KADEME ADI – AÇIKLAMALAR İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI (%) TERKİN EDİLECEK İPOTEK ORANI ÜZERİNDEKİ İPOTEK TERKİN EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜM
1.
2.
 1. YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIM İLKELERİ VE MÜLKİYET DAVALARI
 2. VEKALETNAME VE MUVAFAKATNAME
 3. TASARRUFİ İŞLEMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 4. İNŞAATIN TESELLÜMÜ VE TESELLÜM MAKBUZU DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 5. ARSA SAHİPLERİ ‘NİN DENETİM HAKKI
 6. YAPIMCI FİRMANIN KONTROL TEŞKİLATINA İSTENEN BİLGİ İZİN VE BELGELERİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 7. YAPIMCI FİRMA’NIN İFLASI VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
 8. TEBLİGAT ŞARTI VE TEBLİGAT USULÜ
 9. İHBAR, İHTAR VE DÖNME / FESİH BİLDİRİMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ
 10. SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE İŞİN KISMİ İFASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
ARA KADEME NO: ARA KADEME ADI – AÇIKLAMALAR İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI (%) YAPIMCI FİRMA’YA DEVİR EDİLECEK ARSA PAYI YAPIMCI FİRMA’YA DEVİR EDİLECEK YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
1.
2.

 

 1. ARSA SAHİPLERİ’NE AİT MASRAFLAR
 2. HÜKÜM BOŞLUKLARI VE YORUM
 3. SÖZLEŞMENİN ŞERHİ
 4. MÜLKİYET DEVRİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 5. MÜLKİYET DEVRİ DIŞINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ
 6. PAYLI HALİN DEVAMI
 7. SÖZLEŞMENİN UYUMU
 8. SÖZLEŞME EKLERİ
  • TEBLİGAT ADRESLERİ

1)…………………………………….

2)…………………………………….

3)…………………………………….

4)…………………………………….

5)…………………………………….

6)…………………………………….

 • YÖNETİM PLANI
 • PAYLAŞIM ŞEMASI

Ön projelerin yapılıp ARSA SAHİPLERİ tarafından onaylanmasının ardında eklenecektir.

 • ARA KADEME PROGRAMI
ARA KADEME NO: ARA KADEME ADI – AÇIKLAMALAR İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI (%)
1.
2.

 

 • HAKEDİŞ TABLOSU
ARA KADEME NO: ARA KADEME ADI – AÇIKLAMALAR İNŞAAT TAMAMLANMA ORANI (%) YAPIMCI FİRMA’NIN HAK KAZANACAĞI ARSA PAYI
1.
2.

 

 • VAZİYET PLANI

Ön projelerin yapılıp ARSA SAHİPLERİ tarafından onaylanmasının ardında eklenecektir.

 • VEKÂLETNAME
 • TEKNİK ŞARTNAME

Teknik İzleme bölümünde incelenecektir.

 

TEKNİK İZLEME

 

Firmamızın çalışma şekli; ilk aşamada mali müşavir ve gayrimenkul değerleme uzmanları ile ideal sözleşme şartlarını mülk sahiplerinin katılımı ile belirlemek, ardından hukukçular ve mühendisler vasıtasıyla her gayrimenkule özel sözleşme ve teknik şartname hazırlamak, son olarak da inşaatın başlangıcından bağımsız bölümlerin anahtar teslimine kadar mimarlar ve mühendisler tarafından kontrol etmek ve mülk sahiplerine sürekli durum bilgisi vermek şeklindedir.

Uzlaşması eksiksiz tamamlanan ve güvenilir bir şekilde sözleşme ve teknik şartnameleri imzalanan bir kentsel dönüşüm projesinin teknik takibinin yapılması bu konuda çok önemli bir başlıktır. Genelde teknik izleme işi yapı denetim firmalarının yaptığı denetim ile karıştırılıyor olsa dahi temel olarak kaba inşaat ve mühendislik kontrolü olan yapı denetim işi teknik izlemeden tamamen bağımsız bir konudur.

Yapı denetim mühendislik ve kaba inşaat malzemesi kontrolünü içerirken, teknik izleme mimari, ince inşaat kontrolü ve mali kontrolü içeren farklı bir disiplindir.

Yapı denetim ince inşaat kalitesi, inşaat sürelerine uyulup uyulmaması, işçilik vb. gibi konularda herhangibir kontrol mekanizması oluşturmazken teknik izleme bu konulardaki eksikliği kapatmayı amaçlayan bir hizmettir.

Teknik İzleme konusunda yapılacak işler aşağıda listelenmiştir.

 • İlgili taşınmaz üzerinde yapılacak inşaatın başlangıcından itibaren, sözleşme ve teknik şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi, sözleşme ve teknik şartnamelere aykırı durumların tespit edilmesi halinde MÜLK SAHİPLERİNİN en kısa sürede bilgilendirilmesi.
 • Her ayın belirlenen bir gününde MÜLK SAHİPLERİ, YÜKLENİCİ, BERRA DANIŞMANLIK ve gerekli görülmesi halinde diğer ilgililerin de katılımlarıyla, eşgüdüm ve değerlendirme toplantılarının yapılaması.
 • İş programlarının izlenmesi, imalat ve tesisatların, iş ve hizmetlerin, sözleşme ve şartnamelere uygunluğunun tespit edilmesi, YÜKLENİCİ tarafından yapılacak hakkediş raporlarının gerekli görülen durumlarda kontrol edilmesi, işin yüzdesel olarak ilerleyişinin fiziksel kontrol destekli olarak belirlenmesi ve MÜLK SAHİPLERİNE raporlanması.
 • YÜKLENİCİ’NİN şantiye ve teknik – idari ofis de dahil olmak üzere, alt yükleniciler de dahil iş gücü verilerinin, resmi kayıtlar üzerinden incelenmesi, bu yolla işin ilerleyişiyle ilgili detay ve gelecek tahminlerini de içerecek raporların hazırlanması. Yüklenicinin inşaat ekiplerini farklı inşaatlara kaydırmak suretiyle işin gecikmesine sebebiyet vermesi halinde MÜLK SAHİPLERİ’NE gerekli uyarıların yapılması.
 • Düzenli ve düzensiz kontroller sonucu inşaat aşamalarının yerinde tespit edilmesi ve güncel durum hakkında MÜLK SAHİPLERİ ve tüm ortaklarının görsel ve yazılı belgelerle bilgilendirilmesi.
 • MÜLK SAHİPLERİ ve yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye göre yapılan inşaatın tamamlanmasının ardında MÜLK SAHİPLERİ hissesine kalan tüm bağımsız bölümlerin tek tek mimari ve teknik açıdan kontrol edilmesi, bağımsız bölümlerde gerekli ölçümlerin yapılması ve her bağımsız bölüm için hazırlanacak kesin kabul raporlarının hak sahiplerine teslim edilmesi.

 

TEKNİK İZLEME İŞİ KAPSAMINDA KONTOL ALTLIĞI TEŞKİL EDECEK

ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME

BÖLÜM I: GENEL;

I.I. Rekreasyon Alanları ;

Gerekli rekreasyon alanları ve genel alanların çevre düzenlenmesi ve dinlenme alanları düzenlenmesi yapılacaktır.

I.II. Genel ve Bahçe Aydınlatmaları;

Projesine uygun; yollarda, yeşil alanlarda ve yaya yollarında genel aydınlatma uygulaması yapılacaktır.

I.III. Ortak Alan Hizmetleri;

I.III.A. Sports Center I.III.B. Su Spa

I.III.C. Bay ve Bayan Güzellik SalonuI.III.D. Mini Market  I.III.E. ClubI.III.F. Yürüyüş ve bisiklet alanı

I.III.G. Sinema Salonu I.III.Ğ. Otomasyon servisi I.III.H. Residence servis hizmetleri (Teknik ,temizlik,bakım & onarım) I.III.I. Fitness center I.III.İ. Kapalı yüzme havuzu I.III.J. Çocuk yüzme havuzu  I.III.K. Sauna I.III.L. Çocuk Oyun alanları I.III.M. Tenis kortu I.III.N. Basketbol sahası

I.III.O. Voleybol sahası I.III.Ö. Kamelyalar I.III.P. Sağlık ve ilk yardım odası  I.III.R. Toplantı ve konferans odası I.III.S. Mini Kafe I.III.T. Vitamin bar

I.IV. Otopaklar;

Her daireye daire büyüklüğüne göre,1 veya 2 araçlık kapalı otopark yeri verilecektir.

BÖLÜM II: YAPI GENEL;

II.I. Binalar betonarme karkas olacaktır.

II.II. Radye temel,  sistem ve konvansiyonel uygulama projesi detayına göre inşa edilecektir.

II.III. Bölme (iç) duvarlar ise; delikli tuğla, Ytong veya mimari projeye göre belirlenecek alçı pano gibi malzemelerden olacaktır.

II.IV. Temel yapımı esnasında doğacak kaymaların önüne geçilmesi için zemin çivisi, shutcrete, iksa, istinat duvarı,  gibi yerinde gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

II.V. Zemin suyunun radye seviyesi altına alınması için gerekli drenajlar yapılacak ve izolasyon yapılarak radye temel sudan etkilenmeyecek bir duruma getirilecektir. izolasyon tam uygulanacaktır. Zemin oturmaları esnasında izolasyonun yırtılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

BÖLÜM III: CEPHE;

III.I. Dış cephe proje detayına göre mimarının öngördüğü şekilde yapılacaktır.

III.II. Dış Cepheler Isı yalıtımı, Su yalıtımı, Ses kesici özelliği en yüksek son teknoloji olacak olup proje detayına göre üretilecek ve 1. Sınıf cam giydirme cephe, Compozit Panel, Porselen, prekast v.b.  olarak uygulama yapılacaktır.

BÖLÜM IV: İÇ DOĞRAMALAR;

IV.I. Daire dış kapıları ahşap kaplama 1. Sınıf çelik kapı olacaktır.

IV.II. Daire iç kapıları içi ahşap presli kontra plak kenarları masif olacak ve 1. sınıf papel ahşap kaplama veya mdf kaplamalı lake olarak imal edilecektir

BÖLÜM V: DÖŞEME, İÇ DUVAR ve TAVAN KAPLAMALARI;

V.I. Giriş Holü ve Koridorlar

V.I.I. Döşemeler : Yerli veya ithal lamine veya laminat parke

V.I.II. Duvarlar : Alçı sıva üzeri su bazlı saten boya

V.I.III. Tavanlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya + gereken yerlerde alçıpan asma tavan

V.I.IV. Dolaplar :Laminat, lake veya ahşap kaplamalı portmanto

V.II. Salon;

V.II.I. Döşemeler: Yerli veya ithal lamine veya laminat parke

V.II.II. Duvarlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya

V.II.III. Tavanlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya

V.II.IV. Klimalar :  Klima tesisatı yapılarak hazır halde teslim edilecektir.

V.III. Yatak Odaları;

V.III.I. Döşemeler : Yerli veya ithal laminat parke

V.III.II. Duvarlar : Alçı sıva üzerine su bazlı boya

V.III.III. Tavanlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya

V.III.IV. Klimalar :Klima tesisatı yapılarak hazır halde teslim edilecektir.

V.IV. Mutfaklar;

V.IV.I. Döşemeler : 1. Sınıf Vitra, Çanakkale Seramik, Seranit veya muadili veya laminat parke

V.IV.II. Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya tezgah arası laminat panel veya mimari proje uygulama detayına göre yapılacaktır

V.IV.III. Tavanlar : Alçı sıva üzeri su bazlı boya

V.IV.IV. Dolaplar : İNTEMA, LİNEADECOR, EURODEKOR marka ahşap kaplamalı ve cilalı olacaktır.

V.IV.V. Armatür : 1.Sınıf yerli veya Avrupa ithal  Artema, Hans Grohe, Grohe, ECA, Newarc  veya muadili olacaktır.

V.IV.VI. Beyaz eşya : Tüm dairelerde;  Ankastre bulaşık makinesi,  Ankastre ocak,  Ankastre fırın,  Karbon filtreli davlumbaz montajı yapılmış olarak müşteriye teslim edilecektir.  (Siemens, Bosch, Franke veya muadili ) ankastre olarak verilecektir. Eviye : 1,5 gözlü paslanmaz Teka veya Franke marka çelik eviye.

V.V. Banyo

V.V.I. Döşemeler : 1. Sınıf Vitra, Çanakkale veya muadili veya ithal seramik

V.V.II. Duvarlar : 1.sınıf Vitra, Çanakkale veya muadili veya ithal seramikten kısmi seramik ve vinil duvar kağıdı

V.V.III. Tavanlar : Alçıpan asma tavan

V.V.IV. Armatür : 1.Sınıf yerli veya Avrupa ithal  Artema, Hans Grohe, Grohe, ECA, Newarc veya muadili  olacaktır.

V.V.V. Vitrifiye : 1. sınıf DURAVİT,VİTRA,ROKA-KALE veya muadili

V.V.VI. Dolaplar : Laminat, lake veya ahşap v.b.banyo dolabı

V.V.VII. Duş tekneleri : Seramik duş mahalleri+duşakabin

V.VI. Binalarda ortak mahaller;

Merdivenler ana giriş ve dış merdivenler doğal granit, granit seramik veya muadili  kaplama mimari uygulama proje detayına göre  seçilecektir. . Merdiven ve merdiven sahanlıkları granit, granit seramik veya muadili kaplama olacaktır. Kat holleri 1. Sınıf granit, granit seramik v.b. kaplama olacaktır.

BÖLÜM VI: PİS, SOĞUK VE SICAK TESİSATLARI;

VI.I. Soğuk ve Sıcak Su Tesisatı;Sıcak ve soğuk su tesisatı ana hatları PPRC veya kılıflı boru bazlı tesisat  boru ve fittingleri kullanılarak yapılacaktır.  Gerek sıcak su gerekse soğuk su boruları PİMAŞ, FIRAT, VESBO, marka boru kullanılacaktır.

VI.II. Sıcak su tesisatı daire içinde birbiri ile irtibatlı olarak dairedeki mutfak ve banyolarda kullanılmak üzere tertiplenecektir.

VI.III. Pis su tesisatında PİMAŞ, FIRAT, VESBO PVC boru ve fitingleri kullanılacaktır.

VI.IV. Pis su Tesisatı; Altyapı tesisatı projesine göre uygulama detayı yapılacak, havalandırmaları dış ortam ile irtibatlandırılacaktır ve uygulanacak Pissu sistemi ile yağmur suyu sistemi ayrı rögarlara toplanacaktır.

VI.V. Tazyikli su WILO marka hidrofor kullanılacaktır.

VI.VI. Kesinti durumunda daire başına 400 Lt. su kapasitesi bulunan bir depo binanın bodrum katının herhangi bir yerinde hazır su deposu yapılacaktır.

VI.VII. Yağmur inişleri pik borudan veya kalın etli PVC borudan yapılacaktır.

VI.VIII. Digital Adresli Yangın Alarm Sistemi; Yüksek bina mevzuatı ve yangın yönetmenliğine göre , gerekli teknik proje detaylarına göre uygulama yapılacaktır.

VI.IX. Kat holleri ve banyolarda tüm sistemler, şaftlarda toplanarak düşey sirkülasyon ile sağlanacaktır.

BÖLÜM VII: ISITMA SİSTEMİ (TESİSATI) SES YALITIMI;

Her dairenin ısıtması, merkezi sistemle sağlanacaktır. Kullanmaya hazır olarak teslim edilecektir yada Binanın ısıtılmasında doğalgaz yakıtlı BUDERUS/DEMİRDÖKÜM/VAILLANT kombi,

Dairelerde ALURAD/RADYAL/RISA marka alüminyum radyatörler kullanılacaktır.

Banyolarda ALURAD/RADYAL/RISA marka havlupan radyatörler kullanılacaktır

Katların dış hava ile teması olan kısımlarında ısı yalıtımı yapılacaktır. Binaların dış kısım cephelerinde taş, seramik ve(ya) ahşap kullanımına bakılmaksızın teknik olarak uygun izolasyon yapılacaktır. Kaplama malzemesinin olmadığı yerlerde XPS veya EPS ürünleri ile mantolama ve ısı izolasyonu sağlanacaktır.

Çatı içindeki gerekli alanlarda da taş yünü ile ısı yalıtımı sağlanacaktır.

Pencerelerde ısı yalıtım özellikli (4+16+4) Şişecam çift camlarla ısı ve ses yalıtımı sağlanacaktır.

BÖLÜM VIII: ELEKTRİK ;

VIII.I. Elektrik tesisatında TSE belgeli malzemeler kullanılacaktır.

VIII. II. Elektrik enerjisi trifaze olarak dairelere verilecek ve fazlar dengeli olarak daire içinde taksim edilecektir.

VIII.II. Aydınlatma Tesisatı; Tesisat genel olarak sıva altı PVC boru içinden TSE standartlarına uygun olacaktır.  Ana pano elektrik çarpmalarına karşı korumalı olacaktır. Priz ve anahtarlar yeterli sayıda 1.sınıf  ve TSE belgeli olacaktır.

VIII.III. Topraklama Tesisatı; Tüm binalarda topraklama tesisatı yapılacaktır.

VIII.IV. Aydınlatma ve priz sortileri birbirleri ile irtibatlandırılmayacaktır.

VIII:V. Binanın uygun bir yerinde, bina asansörleri, otopark ve ortak yerlerin aydınlatılması, hidrofor, görüntülü diafon tesisatı sistemlerinin enerji ihtiyacına cevap verecek güçte, elektrik kesildiğinde otomatik devreye giren TEKSAN veya AKSA marka jeneratör tesis edilecektir.

VIII.VI. Jeneratör odasının duvarlarına ses yalıtımı yapılacaktır.

VIII.VII. Daire tablolarında; SIEMENS, SCHNEIDER otomatik sigorta kullanılacaktır.

VIII.VIII. Ana tabloda her daire için kaçak akım rölesi kullanılacaktır.

VIII.IX. Tüm mekanlarda en az 10 m2’ ye ve her birime asgari 3 priz hesabı ile tesis edilecektir.

VIII.X. Elektrik priz ve lamba anahtarları LEGRAND, VİKO, SCHNEIDER marka olacaktır. Birden fazla olanlar tek çerçevede toplanacaktır.

VIII.IV. Telefon Tesisatı; Her dairede 4 harici telefon hattı için altyapı kurulacaktır. Daire içinde, yeteri sayıda telefon, data ve TV prizi konulacaktır.

VIII.V. Renkli görüntülü İnterkom Sistemi; Daireler monitör üzerinden güvenliği direkt olarak arayabilecek, Misafirler güvenlik üzerinden daire ile görüşebileceklerdir. Acil durumlarda asansör kabinlerinden güvenlik aranabilecektir.

VIII.VI. Paratoner; Projesine uygun koruma çaplı sadece elektrostatik alan değişimi prensibi  ile çalışan çift etkili erken akış uyarılı veya piezo elektrik kristali iyonizasyon kaynak başlıklı aktif yakalama uçlu.  LCIE belgesine haiz olacaktır.

VIII.VIII. Network Sistemi; Tüm odalarda daire içi network sistemi ve internet altyapısı kurulacaktır.

VIII.IX. Dijital Paket Yayın Altyapısında Merkezi Uydu Anten Sistemi digital TV ve/veya kablolu TV izlenebilecektir.

Özel dijital yayın kanallarına abone olunarak, priz ile TV arasında decoder bağlanarak ilave TV kanalları izlenebilecektir.

VIII.X. Jeneratör;  Tüm ortak mahallerde kesintisiz enerji sağlanacaktır.

VIII.XI. Asansörler; Bloklara gerekli miktarda (insan ve yük) TSE standartlarına uygun KONE, SCHILDER, OTİS veya ThyssenKrupp marka asansör temini ve montajı yapılacaktır.

Kapalı otoparklardan bloklara asansörler ve merdivenler yardımıyla ulaşım sağlanacaktır.

BÖLÜM IX: YANGIN TESİSATI;

IX.I. Gerekli büyüklükte bir yangın suyu deposu kurulacaktır. Kullanma suyu deposu ile bağlantılı olacak ancak şebeke suyunun kesilmesi durumunda iki depo arasında olan bağlantı kesilecek ve yangın suyu deposundaki su seviyesinin düşmesine izin verilmeyecektir.

IX.II. Bina zonlamasına göre iki ya da üç adet yangın pompası yedekleri ile birlikte kurulacaktır. Yangın pompaları kaliteli TSE, CE belgeli olacaktır. Yangın tesisatı projeleri ve kullanılacak malzemeler İtfaiye’nin şartnamesine de uygun olacaktır.

BÖLÜM X: BETON;

X.I. Yapı bölümleri için projenin öngördüğü maximum beton sınıfları kullanılacaktır.

X.II. Her döküm esnasında üç ayrı mikserden üç ayrı numune alınacak, bu numunelerden biri şantiye sahasında uygun bir yerde, diğeri dökülen tabliye üzerinde kalacak, en son numune 7. gün kırımı için laboratuara gönderilecektir.

BÖLÜM XI: DEMİR;

ST III a sınıfı çubuk inşaat çeliği kullanılacaktır. Firkete ve halka demirlerin hiçbir surette şantiye sahasına girmesine izin verilmeyecektir.

BÖLÜM XII: SON MADDE;

Dairelerde kullanılacak her türlü malzeme; mutfak ve banyo dolapları, doğrama ve kapılar ve tüm diğer malzemeler 1.sınıf olarak mimarı uygulama projesi ve içi mimarı proje detayına göre yapılacaktır.

LOKASYONA AİT DİJİTAL İÇERİK (DRONE HAVA ÇEKİMLERİ)

Uçangöz (Drone) ve SLR gibi ekipmanlar ile profesyonel düzeyde, hava çekimi, tanıtım filmi, dijital fotoğraf ve video hizmeti de ayrıca verebilmekteyiz.

 

© Berra Danışmanlık – Bağımsız Kentsel Dönüşüm Destek Hizmetleri – 2014